– Jastrzębia – kolejne planowane działki do sprzedaży

gruntdzierzawa

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz przeznaczonych do sprzedaży:

lp

Położenie działki

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

1

Jastrzębia

447/21

1558

LD1O/00023914/3

Działki zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Z dostępem do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Energia elektryczna w drodze, wodociąg i kanalizacja w odległości około 100 m od granic działki. Działki po części zakrzaczone i zadrzewione.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

145 600,00

2

Jastrzębia

447/22

1201

122 000,00

                       

  • Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.
  • w dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego polegające na posadowieniu na nieruchomości linii elektroenergetycznej i złącza kablowo-pomiarowego przeznaczonego do zasilania działek budowlanych na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” spółka akcyjna w Lublinie – (REGON: 060552840).
  • osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 13.05.2022r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
  • niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 13.05.2022 r. do 03.06.2022r.

 

 

 

Back to top