– Klewków – wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz

gruntdzierzawa

gruntdzierzawaWójt Gminy Łowicz informuje o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, dotyczy wyłącznie zmiany ustaleń planu w zakresie wysokości budynków i obiektów, w terenie o symbolu 7.20.PU,KS w obszarze urbanistycznym Klewków

 

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łowicz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz

(zmiana dotyczy wyłącznie zmiany ustaleń planu w zakresie wysokości budynków i obiektów, w terenie o symbolu 7.20.PU,KS,, w obszarze urbanistycznym Klewków)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVI/161/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 21 kwietnia 2017 r., informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz zatwierdzonego uchwałą Nr 20/04 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 29 września 2004r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzębia, Klewków, Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały i Zielkowice; (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 300 poz. 2498 ze zm), w dniach od 23 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Łowicz. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz o godz. 9oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łowicz. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Łowicz do rozstrzygnięcia.


Back to top