– Konkurs na realizację zadań publicznych

konkurs ofert
konkurs ofertWójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały nr XXIX/125/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

w zakresie:
 
•upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
•kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
•wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Pełna treść ogłoszenia

 

Back to top