– Konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r 239 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łowicz z dnia 29.09.2010 roku Nr XLVI/214/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 17 października 2016 r w godzinach od 10.00 do 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz pokój nr 8.

Pisemne uwagi do programu można składać w formie elektronicznej na adres b.wrobel@ug.lowicz.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Łowicz

ul. Długa nr 12

99-400 Łowicz

w terminie do dnia 17 października 2016 roku.

 

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

2. Formularz zgłoszenia uwag do projektu uchwaly

Back to top