– Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030”

Strategia confusion gc46d2a176 640

Strategia confusion gc46d2a176 640Wójt  Gminy Łowicz Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXV/191/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zaprasza

mieszkańców gminy Łowicz, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030 w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają od 02.03.2022 r. do 05.04.2022 r.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12,99-400 Łowicz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.lowicz.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”)

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

pdf ikonastrategia

pdf ikonaformularz

 

Back to top