– Konsultacje w sprawie pożytku publicznego i wolontariatu

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania propozycji i uwag do projektu „Rocznego programu współpracy na 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

Wnioski i uwagi do programu można składać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ug.lowicz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa nr 12, 99-400 Łowicz,

w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku.

W załączeniu:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
  2. Formularz zgłoszenia uwag do projektu.
Back to top