– Kontrole dot. spełniania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków nieczystości ciekłych

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

S Z A N O W N I   M I E S Z K A Ń C Y. U P R Z E J M I E   P R Z Y P O M I N A M Y !

Wójt Gminy Łowicz, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t .j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54), przypomina, że dla:

mieszkańców sołectw: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Klewków, Małszyce, Mystkowice, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Szczudłów, Świące, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Zielkowice

zgodnie z harmonogramem minął termin przeprowadzanych kontroli.

Mieszkańcy powyższych sołectw NIEZWŁOCZNIE POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ osobiście do Urzędu Gminy Łowicz (pokój nr 18) celem poddania się dobrowolnej kontroli.

Podczas kontroli należy okazać dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (fakturę/rachunek + umowę)

wystawione przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łowicz

W okresie KWIECIEŃ – CZERWIEC 2024 r. będą przeprowadzane kontrole dla mieszkańców SOŁECTWA:

POPÓW, STRZELCEW, ZABOSTÓW DUŻY, ZABOSTÓW MAŁY

Wszyscy mieszkańcy, którzy dokonali wywozu nieczystości ciekłych i posiadają dokument potwierdzający odbiór proszeni są o zgłoszenie się z potwierdzeniem do pokoju nr 18.

W przypadku braku realizacji ciążącego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji nakazującej przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 ze zm.).

Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata.

Każdy mieszkaniec, zgodnie z przyjętym planem kontroli tj. w odpowiednim miesiącu i roku, zobowiązany jest osobiście przedłożyć wskazane powyżej informacje i dokumenty w Gminie Łowicz.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Łowicz.

Na terenie Gminy Łowicz opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych prowadzą poniższe firmy:

1.P.P.H.U. STRAŻAK  ul. Miodowa 214, 96-332 Bartniki 508 286 502  

Na terenie Gminy Łowicz opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transport nieczystości ciekłych prowadzą poniższe firmy:

l.p.NAZWAADRES
1.PHU GRYF-TRANS Grzegorz StańZielkowice 214 A, 99-400 Łowicz 601 297 797
2.Spółdzielnia Kółek Rolniczychul. Poznańska 122, 99-400 Łowicz 46 837 61 42
3.ROL-POL-TRANS Arkadiusz Koza,Karsznice Duże 11, 99-413 Chąśno 691 394 808
4.ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA I. Igielski i Wspólnicy Spółka Jawnaul. Nadbzurzańska 9 99-400 Łowicz 46 837 41 01
5.OSMAN TRUCK Abdulrazak Haj Osman  Krępa 69 99-434 Domaniewice 512 277 785
6.P.P.H.U. STRAŻAK  ul. Miodowa 214, 96-332 Bartniki 508 286 502
7.PAVMA Aneta MajerKarnków 5 99-413 Chąśno 665 600 942  
8.TOI TOI Polska Sp. z o.oul. Płochocińska  29, 03-044 Warszawa  
9.mToilet Sp. z o.o.ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa  
10.WC SERWISul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze  
11.Alfa Partner Sp. z o.o.ul. Żbikowska 8 a, 05-800 Pruszków  
Back to top