– Lokal w Bocheniu do wynajecia na usługi pocztowe

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Termin płatności

Bocheń, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, dz. nr 502

KW 22049/1

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej- usługi pocztowe

3 lata

Do 15 dnia każdego miesiąca

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz oraz na stronach internetowych Gminy Łowicz na okres 21 dni, tj. od dnia 15.06.2020 r. – 05.07.2020 r.

2.      Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bocheń.

Back to top