– Lokal w budynku Domu Ludowego w Ostrowie do wynajecia

DLOstrow

DLOstrowNa podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Wysokość              czynszu – netto

Termin wnoszenia opłat

Ostrów, budynek Domu Ludowego, dz. nr 132

KW 19214

Lokal o pow. 45 m2 przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej

3 lata

200,00 zł

Do 15 dnia każdego miesiąca

 

  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz oraz na stronach internetowych Gminy Łowicz na okres 21 dni, tj. od dnia 02.06.2020 r. – 23.06.2020 r.
  2. Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów.

Back to top