– NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE ŁOWICZ

WÓJT GMINY ŁOWICZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE ŁOWICZ

I. Informacje ogólne:

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie  (Dz. U. z 2021r. poz.1249; z 2023r. poz.289,poz.535)  Wójt Gminy Łowicz zaprasza następujące podmioty do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łowicz, zwanego dalej Zespołem: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, Policję ,jednostki oświatowe, jednostki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Żandarmerię Wojskową, o ile zostanie złożony przez Żandarmerię wniosek do Wójta Gminy Łowicz w związku z zamieszkiwaniem na obszarze Gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową, kuratorów sądowych, Prokuraturę.

Udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy. Zgodnie z art.9a ust.13 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ,,członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

II. Wymagania dotyczące treści zgłoszeń:

W zgłoszeniu kandydata na członka Zespołu należy podać:

– nazwę, adres, kontakt telefoniczny i mailowy podmiotu zgłaszającego  kandydata;

– imię i nazwisko kandydata ,numer telefonu oraz adres poczty telefonicznej kandydata;

– pełnioną funkcję ,kompetencje i  doświadczenie oraz osiągnięcia z zakresu realizacji zadań na rzecz
  przeciwdziałania przemocy

III. Składanie dokumentów i terminy:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy  podmioty przesyłają listem poleconym lub składają osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu , w terminie do dnia 7 grudnia 2023r. na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, ul .Długa 12;99-400 Łowicz, pokój nr 5 .  Przy   dostarczaniu dokumentacji pocztą ,liczy się data stempla pocztowego.
Dokumenty złożone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy

2. Pobierz oświadczenie

3. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Back to top