– Nadanie nazw ulic w miejscowości Zielkowice

NazwyUlicZielkowice m

NazwyUlicZielkowice mZmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, w tereny pod zabudowę mieszkaniową, powstanie nowych działek, sprzedaż  działek budowlanych, spowodowały, że zmieniła się zabudowa na terenie sołectwa Zielkowice, a dotychczasowy sposób nadawania numerów porządkowych dla nowych nieruchomości  zrobił się  nieprzejrzysty i powoduje wiele kłopotów z ich odnalezieniem. W szczególności kłopot mają pracownicy poczty, firm kurierskich, ale przede wszystkim jest to kłopot dla służb ratowniczych, takich jak: pogotowie, straż pożarna czy policja.  W celu rozwiązania wymienionych problemów na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 14 września 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielkowice.

W sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Zielkowice zostały przeprowadzone konsultacje społeczne podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie poprosiliśmy mieszkańców o wypełnienie ankiet w postaci papierowej. W ankiecie zapytaliśmy się mieszkańców:

  • Czy są za wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Zielkowice, w której  mieszkają?

oraz

  • Czy są za wprowadzeniem nazw ulic nazewnictwem tradycyjnym – zwyczajowym np. Zielkowice ul. Kępy, ul. Góry?

Ankiety były dostępne  w urzędzie gminy, zostały wręczone dzieciom w szkole, były rozdawane podczas zbierania raty podatku, na zebraniu wiejskim. W kolejnym etapie przeprowadzone zostały konsultacje na portalu społecznościowym facebook. Podjęta uchwała zawiera nazwy ulic zaproponowane przez mieszkańców sołectwa Zielkowice. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Po uprawomocnieniu się uchwały mieszkańcy Zielkowic otrzymają odpowiednie zawiadomienia o zmianie numeracji domów.
NazwyUlicZielkowice

Back to top