– Nieruchomości we wsi Strzelcew przeznaczone do sprzedaży

gruntdzierzawa

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Strzelcew

 

.

Nr działki

 

Położenie działki

Powierzchnia w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto w zł

84/4

Strzelcew

573

LD1O/00019992/2

Nieruchomości położone w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Sieć wodociągowa i energetyczna znajduje się w odległości około 120 m od granicy nieruchomości. Nieruchomości sąsiadują z terenami użytkowanymi rolniczo. Działki o niekorzystnym kształcie, pierwsza: wydłużony czworobok o wymiarach około 20 m x 41 m x 8 m x 44 m (dz. 84/4) druga: czworobok o wymiarach około 22 m x 26 m x 24 m x 20 m (dz. 84/5).

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

20 000,00

84/5

Strzelcew

504

LD1O/00019992/2

18 000,00

                       

– do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

– osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 30.04.2020 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

– niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o    wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 19.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

 

Back to top