– Nowa opłata wodna od utwardzonej powierzchni > 3500 m2

opata wodna drip 871152 340
opata wodna drip 871152 340

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) wprowadzono nowe opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej  i jednocześnie nałożono na Wójta obowiązek związany z poborem tej opłaty. Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji, stanowią  w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.


Opłata dotyczy osób fizycznych i prawnych, które posiadają zabudowane nieruchomości powyżej 3500 m2, na której więcej niż 70 % powierzchni zostało pokryte,  np. budynkami, asfaltem, betonem, nieprzepuszczalną kostką, itp.
Wysokość opłaty zależy m.in. od wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej wyrażonej w m2 oraz od jednostkowej stawki opłaty określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2502),która wynosi:
1) 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok – dla obszaru bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem;
2) od 0,05 zł do 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok – dla obszaru z zastosowaniem urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.
Za powierzchnię biologicznie czynną uważa się powierzchnię gruntu pokrytego roślinnością (np. trawniki)  wraz z wodami powierzchniowymi (np. wodami opadowymi).
Wobec powyższego, uprzejmie proszę osoby i podmioty, których zabudowane nieruchomości przekraczają powierzchnię  3500 m2  o wypełnienie Oświadczenia.
 Oświadczenia, o których  mowa powyżej można będzie pobrać w tut. Urzędzie w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3, u SOŁTYSA oraz na stronie http://bip.uglowicz.nv.pl/uglowicz/ w zakładce: Podatki(Opłata retencyjna).
Oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. Nr 3 do dnia 31 lipca 2018 roku.
 
Back to top