– Nowe taryfy za wodę i odprowadzania ścieków

water 2057924 1280

water 2057924 1280Gmina Łowicz informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łowicz na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.70.56.2021/5 z dnia 19.05.2021, została ogłoszona w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.06.2021roku i wchodzi w życie od 23.06 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

 

Poniżej prezentujemy państwu tabele wysokości cen oraz tabele odbiorców usług dla każdej z grup dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

I. Wysokość cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę – kwota brutto

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania nowych taryf

23.06.2021-22.06.2022

23.06.2022-22.06.2023

23.06.2023-22.06.2024

1

Grupa 1

3,28 zł/m³

3,33 zł/m³

3,37 zł/m³

2

Grupa 2

3,39 zł/m³

3,43 zł/m³

3,48 zł/m³

3

Grupa 3

3,39 zł/m³

3,43 zł/m³

3,48 zł/m³

II. Wysokość cen zbiorowego odprowadzania ścieków – kwota brutto

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Okres obowiązywania nowych taryf

23.06.2021-22.06.2022

23.06.2022-22.06.2023

23.06.2023-22.06.2024

1

Grupa 1

5,79 zł/m³

5,81 zł/m³

5,82 zł/m³

III. Taryfowe grupy odbiorców usług

Podział na taryfowe grupy odbiorców w zakresie na zbiorowego zaopatrzenie w wodę

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa 1

Grupa ta obejmuje gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów domowych, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego , okres rozliczeniowy 3 miesiące.

Grupa 2

Grupa ta obejmuje jednostki administracji publicznej, podmioty użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze pobierające wodę do celów prowadzonej działalności, rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 3 miesiące.

Grupa W3

Grupa ta obejmuje Gminę pobierającą wodę na cele p/poż wynikające z art.22 ustawy, rozliczaną w oparciu o wewnętrzne noty księgowe na podstawie informacji przekazywanych przez straż pożarną, okres rozliczeniowy 6 miesięcy.

Podział na taryfową grupę odbiorców w zakresie na zbiorowego odprowadzanie ścieków

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Grupa 1

Dostawcy ścieków bytowych – gospodarstwa domowe , jednostki administracji publicznej, podmioty użyteczności publicznej, podmioty gospodarcze, rozliczani w oparciu o ilość dostarczanej wody na podstawie wodomierza głównego lub różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, okres rozliczeniowy 3 miesiące.

Back to top