– Obowiązkowy wpis do rejestru zakładów dla podmiotów działających na rynku spożywczym

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną  t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

 =Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych
  • określenie rodzaju i zakresu działalności tym rodzaje żywności, która ma być przedmiotem produkcji i obrotu
  • określenie lokalizacji gospodarstwa, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/psse-lowicz

BRAK AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE GROZI KARĄ FINANSOWĄ!

Prosimy podmioty prowadzące na terenie powiatu łowickiego działalność z zakresu produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich czy też przetwórstwa, które nie posiadają zaświadczenia                      o wpisie do rejestracji działalności o jak najszybsze złożenie odpowiednich wniosków                                  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu ulica Podrzeczna 24.

Back to top