– Odwołany przetarg na 2 działki we wsi Jastrzębia

gruntdzierzawa

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jastrzębia nr 447/10 o pow. 1201 m2 oraz 447/11 o pow. 1202 m2

dla których urządzona jest księga wieczysta nr KW LD1O/00023914/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, który miał się odbyć w dniu 14 lipca 2022 r., w budynku Urzędu Gminy Łowicz o godz. 800 – działka nr 447/10 i o godz. 900 – działka nr 447/11, w sali konferencyjnej urzędu, I piętro.

Przyczyną odwołania przetargu jest błąd w ogłoszeniu o przetargu z dnia 31.05.2022 r. dotyczący kwoty wadium na przedmiotowe działki, która wynosi 1 % ceny wywoławczej (netto) a powinna, zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213) wynosić od 5 % do 20 % tej ceny.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Jastrzębia, na stronach internetowych urzędu: http://bip.uglowicz.nv.pl oraz http://www.gmina.lowicz.pl

            Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i regulaminie przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

 

Back to top