– Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

szadzonki pine g6be9e7af7 640

szadzonki pine g6be9e7af7 640Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84 

Kryteria lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jakie mogą być

nabywane przez nadleśnictwo.

1) Grunty te powinny być położone w bezpośredniej przyległości działki do

gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.

2) Mogą być nabyte w celu zniesienia współwłasności lasu, gruntu

przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.

3) Mogą być nabyte w celu regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

4) Gdy nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa, ale stanowią zwarty obszar

gruntów o powierzchni minimum kilku ha, z dostępem do drogi publicznej,

5) Posiadają uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta) i nie są

obciążone na rzecz osób trzecich,

6) Nie są obciążone samoistnym posiadaniem, o którym mowa w art. 336

kodeksu cywilnego.

7) Nie występują spory graniczne, granice działki są znane i widoczne w

terenie.

8) Działka ewidencyjna w Ewidencji Gruntów i Budynków musi być

sklasyfikowana jako użytek leśny (Ls), a jeśli jest rolą to w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego musi być przeznaczona do

zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem

na zalesienie.

9) Znajdować się w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, który można

sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

10) Oferta sprzedaży zostanie złożona przez właściciela gruntu.

Oferta powinna zawierać:

1) Dane kontaktowe do właściciela,

2

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Chrosno 13, 99-306 Łanięta

tel.: +48 24 356-73-75, e-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

www.lasy.gov.pl

2) Informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie,

zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej

działki,

3) W przypadku gruntów rolnych nie posiadających miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji o warunkach zabudowy

z przeznaczeniem na zalesienie,

4) Kopie wypisu z ewidencji gruntów,

5) Numer księgi wieczystej,

6) Informacje o drogach dojazdowych do przedmiotowej działki,

7) Oświadczenie o braku obciążeń nieruchomości i braku sporów granicznych

(wzór nadleśnictwa),

8) Jeżeli działka objęta jest UPUL – kopię wypisu z Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasu,

9) Cenę sprzedaży gruntu odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej

wartości gruntu.

W przypadku pisemnego poinformowania Państwa o podjęciu przez

nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do

zalesienia, będzie należało uzupełnić ofertę o:

1) Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną,

2) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy,

3) Oryginał decyzji o warunkach na zabudowę z przeznaczeniem na zalesienie

Procedura:

1) Złożenie oferty przez właściciela gruntu do nadleśnictwa,

2) Rozpatrzenia wniosku w nadleśnictwie w celu zweryfikowania czy oferta

spełnia kryteria wyszczególnione powyżej,

3) Pismo do oferenta o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu oferty

i ewentualnym jej uzupełnieniu,

4) Wniosek nadleśnictwa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

o zgodę na zakup gruntów za,

5) Po uzyskaniu decyzji na zakup nadleśnictwo pisemnie poinformuje oferenta

o dalszych czynnościach bądź ich zakończeniu,

6) Wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

7) Negocjacje ceny zakupu gruntów,

8) Finalizacja transakcji przed notariuszem

Dodatkowe informacje:

1) Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego nadleśnictwo

w trakcie rozpatrywania oferty może poprosić na piśmie o przesłanie

dodatkowych informacji,

2) Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie

wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Chrosno 13, 99-306 Łanięta

tel.: +48 24 356-73-75, e-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

www.lasy.gov.pl

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

– w formie tradycyjnej na adres: Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie, Chrosno 13,

99-306 Łanięta,

– elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia

w celu uzyskania większej ilości informacji w przedmiotowej sprawie proszone są

o kontakt z: Panią Roksaną Szymańska – Specjalistą SL ds. stanu posiadania,

tel. +48 24 356 73 75, e-mail: roksana.szymanska@lodz.lasy.gov.pl

]

Back to top