– Ogłoszenie o pracę – asystent rodziny

mother 1353240 640

mother 1353240 640

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu  poszukuje pracownika na stanowisko -asystent rodziny.

 

Forma zatrudnienia: umowa –zlecenie.

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

 

 

 1. posiada:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwi zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót dzieci wcześniej    umieszczonych oraz kierowanie procesem zmian postaw życiowych członków rodziny;
2.  udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności   prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
3.  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
4.  wspieranie aktywności społecznej rodzin i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci;
6.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji i prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
7.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 • kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu w godzinach od 8:00 do 15:00 (budynek Urzędu Gminy Łowicz ,pokój nr 5, ul. Długa 12; 99-400 Łowicz), lub listownie, przesyłając wymagane dokumenty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Łowiczu , ul. Długa 12; 99-400 Łowicz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 830 26 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, jak również na adres e-mail: jolanta.sloma@ug.lowicz.pl.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.)

Back to top