– OSP w Pilaszkowie przez kolejne 10 lat będzie działał w budynku Domu Ludowego

OSPPilaszkowUzyczenieDomuLudowego

OSPPilaszkowUzyczenieDomuLudowegoWójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Łowicz, przeznaczonych do oddania w użyczenie:

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) 

Położenie

Powierzchnia działki, nr KW

Przeznaczenie nieruchomości                   i sposób zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość              i termin wnoszenia opłat

 

Forma przekazania

Pilaszków, budynek Domu Ludowego, dz. nr 128/3

0,1162 ha

LD1O/00019213/8

Część nieruchomości, lokal o pow. 52 m2 przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej

10 lat

Nie dotyczy – użyczenie

Udostępniono Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilaszkowie na prowadzenie działalności statutowej.

  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz oraz na stronach internetowych Gminy Łowicz na okres 21 dni, tj. od dnia 21.01.2020 r. –11.02.2020 r.
  2. Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pilaszków.

ikona pobierz treść ogłoszenia

Back to top