– Podsumowanie kadencji 2014-2018

InwestycjeUGL2014 18m
InwestycjeUGL2014 18m

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Łowicz

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu terytorialnego – wspólnoty mieszkańców Gminy Łowicz. Zgodnie z praktyką poprzednich lat, Rada Gminy Łowicz kadencji 2014-2018 oraz Wójt Gminy Łowicz przedstawia podsumowanie za ten okres. Obejmuje ono skrócony przegląd budżetu oraz inwestycji, projektów i programów, jakie zostały w tym czasie zrealizowane z myślą o mieszkańcach.
ROZLICZENIE ZA LATA 2014-2018
Dochody – 114 089 000 zł, w tym m. in:
      – pozyskane z zewnątrz (UE, NFOŚ, WFOŚ) – 5 605 000 zł,
      – zwrot podatku VAT – 2 347 000 zł;
 • Środki na rachunkach bankowych (stan na dzień 25.09.2018 r.) – 4 034 000 zł;
 • Zadłużenie gminy 0%;

Wydatki – 119 343 000 zł, w tym m. in:
      1.Oświata – 36 645 000 zł, w tym:

 • szkoły podstawowe – 18 925 000 zł,
 • przedszkola i klasy zerowe – 7 045 000 zł,
 • gimnazjum – 7 635 000 zł,
 • dowożenie uczniów – 1 773 000 zł,
  2. Zadania z zakresu opieki społecznej – 29 350 000 zł;
  3. Gospodarka komunalna – 17 700 000,00  zł, w tym:
 • zbiórka odpadów – 3 241 000 zł,
 • oświetlenie uliczne wraz z budową nowych sieci – 2 069 000 zł,
 • inwestycje komunalne – 12 390 000 zł,
  4. Transport – 7 212 000 zł, w tym:
 • Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy – 585 000 zł,
 • utrzymanie i budowa dróg – 6 627 000 zł,
  5. Rozbudowa i remonty domów ludowych – 4 725 000 zł, w tym:
 • fundusz sołecki 999 000 zł,
  6. Funkcjonowanie wodociągów – 4 130 000 zł, w tym:
 • rozbudowa sieci wodociągów 501 000 zł;
  7. Wypłata akcyzy dla rolników – 2 112 000 zł;
  8. Inwestycje sportowe (boiska) – 1 877 000 zł;
  9. Ochrona przeciwpożarowa (OSP) – 4 333 000 zł;
  10. Biblioteka gminna – 800 000 zł;
  11. Działalność Ludowych Zespołów Sportowych – 594 000 zł;
  12. Konserwacja rowów – 252 000 zł;
  13. Stypendia dla uczniów – 225 000 zł;
  14. Stypendia dla studentów – 134 000 zł;
  15. Zmiana planów zagospodarowania – 161 000 zł.

ZREALIZOWALIŚMY NASTĘPUJĄCE INWESTYCJE

   1. W zakresie oświaty:

 • modernizacja szkół (Dąbkowice Dolne, Popów, Zielkowice) poprzez przygotowanie pomieszczeń dla klas VII i VIII oraz na potrzeby funkcjonowania przedszkoli,
 • remont zaplecza sanitarnego w szkołach w Jamnie i Wygodzie,
 • zakup pracowni komputerowych dla szkół w Wygodzie, Jamnie, Dąbkowicach Dolnych, Niedźwiadzie, Popowie i Zielkowicach,
  2. Drogowe i transportowe:
 • budowa mostu na rzece Bzura w Klewkowie,
 • remont i modernizacja dróg w miejscowościach Bocheń, Jamno – Dąbkowice, Klewków, Popów, Pilaszków, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew, Zielkowice, Parma – Zawady,
 • remont i montaż przystanków autobusowych,
  3. Budowa chodników w miejscowości Guźnia, Bocheń, Ostrów;
  4. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelcew, Otolice, Jamno, Jastrzębia, Zielkowice;
  5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie nowej zabudowy na terenach podmiejskich;
  6. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Bocheniu, Ostrowie, Popowie, Zawadach i Jamnie;
  7. Budowa i modernizacja boisk sportowych wraz z oświetleniem w Wygodzie, Jamnie, Niedźwiadzie i Placencji;
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Niedźwiada (aktualnie ubiegamy się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie wykonania dla mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych);
  9. Budowa kanalizacji sanitarnej Zielkowice – Parma – Placencja (w październiku po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację
  w kwocie 7 700 000 zł ogłosimy przetarg na wykonanie);
  10. Rozbudowa i modernizacja domów ludowych w Zielkowicach, Pilaszkowie, Popowie, Strzelcewie, Wygodzie, Zawadach i Bocheniu;

GMINA REALIZUJE PROGRAMY SPOŁECZNE

 • darmowa pomoc prawna dla mieszkańców,
 • dofinansowanie obiadów dla dzieci,
 • dofinansowanie kolonii letnich i zimowych,
 • pomoc materialna dla uczniów,
 • fundusz stypendialny dla studentów,
 • wsparcie inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenia, rady sołeckie, szkoły,
 • dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • zbiórka azbestu,
 • opieka nad zwierzętami,
 • zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,
 • szczepienia dla emerytów.

                                                               Drodzy Państwo!

            Nasza gmina jest przykładem, że zgodna współpraca oraz wspólne dążenie do celu daje świetne i zauważalne rezultaty. Ta zasada sprawia, że jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się gminą, prowadzącą partnerską współpracę, aktywnie pozyskującą środki zewnętrzne, dbającą o bezpieczeństwo mieszkańców.

            Dziękujemy Mieszkańcom, Sołtysom, Radom Sołeckim, organizacjom, stowarzyszeniom, placówkom oświatowym i kulturalnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowym Zespołom Sportowym
za motywowanie nas do działania, zaangażowanie, współpracę i wsparcie w podejmowaniu decyzji i ich realizacji.

            Jesteśmy dumni, że w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości możemy naszą małą ojczyznę widzieć tak piękną, nowoczesną i bezpieczną.

W KADENCJI 2014-2018 REPREZENTOWALI PAŃSTWA

Popów – Grzegorz Koza

Strzelcew, Zabostów Mały – Małgorzata Orzechowska

Zabostów Duży – Waldemar Zwoliński

Parma – Dariusz Skulimowski

Zielkowice, Placencja – Maciej Malangiewicz i Jerzy Przyżycki

Zawady – Waldemar Tylec

Urbańszczyzna, Wygoda – Arkadiusz Stolarczyk

Jamno – Jacek Wysocki

Dąbkowice Górne, Dąbkowice Dolne – Genowefa Skowrońska

Pilaszków, Jastrzębia – Grzegorz Lelonkiewicz

Guźnia, Mystkowice, Bocheń – Ryszard Tokarczyk

Ostrów, Otolice, Świące, Szczudłów – Ryszard Górczyński

Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Niedźwiada  – Mirosław Kucharek

Niedźwiada, Małszyce, Klewków – Artur Bończak

Wójt Gminy Łowicz – Andrzej Barylski

Zapraszamy do oglądania fotogalerii inwestycyjnej z lat 2014-2018 

Back to top