– Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kosze2018

Kosze2018W bieżącym roku do przetargu nieograniczonego na „ Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnym wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łowicz” stanęła tylko jedna firma: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Podkreślić należy, iż jest to ta sama firma, która nieprzerwanie odbiera odpady z terenu gminy od 2013 roku. Aby zapewnić prawidłowość funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi 1 grudnia 2020 r. zostanie podpisana umowa z firmą PreZero Service Centrum.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochody budżetu gminy i muszą bilansować system finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (dochody muszą się równać wydatkom). Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami.

Na koszty funkcjonowania systemu składają się między innymi:

–  odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

– obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

– koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

–  koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów

  komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

– edukacja ekologiczna                                 

 W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zaszła konieczność podwyższenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łowicz. 

Back to top