– Przebudowa linii napowietrznej 110kV od stacji Łowicz 1 do stacji Łowicz 2”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1c w związku z art. 3b ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 555) oraz art. 61, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
zwanej dalej „Kpa”, Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z 29 lutego 2024 r. (data wpływu: 6 marca 2024 r.), uzupełniony pismami z 25 marca 2024 r. (data wpływu: 26 marca 2024 r.) orazz 19 kwietnia 2024 r. (data wpływu: 22 kwietnia 2024 r.), zostało wszczęte postępowanie w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznym inwestycjom w zakresie
sieci przesyłowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa linii napowietrznej 110kV od stacji Łowicz 1
do stacji Łowicz 2”.
Zakresem inwestycji objęte są poniżej wskazane nieruchomości lub ich części, położone
w województwie łódzkim, w powiecie łowickim:
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 920/13 (LD1O/00025918/5),
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 1365 (LD1O/00026689/7),
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 1865/4 (LD1O/00020087/5),
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 1869/2 (LD1O/00010060/7),
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 1875 (LD1O/00010060/7),
m. Łowicz, obr. Korabka, dz. nr ewid. 8124/2 (LD1O/00005032/4),
gm. Łowicz, obr. Jastrzębia, dz. nr ewid. 302 (LD1O/00016511/6),
gm. Łowicz, obr. Jastrzębia, dz. nr ewid. 303/2 (LD1O/00025275/5).
W nawiasach podano numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla ww. nieruchomości.
W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia w drodze obwieszczenia
nastąpi:
a) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej strategicznym
inwestycjom w zakresie sieci przesyłowej,
b) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzyszącej strategicznym inwestycjom w zakresie sieci przesyłowej,
nabywca, a w przypadku, o którym mowa w lit. a, nabywca i zbywca, są zobowiązani do
zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego.
Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału
nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia
postępowania.
Zgodnie z art. 10 oraz art. 73 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą
zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika ze zgromadzonym materiałem i dowodami,
wypowiedzieć się co do ich zawartości, składać wnioski oraz uzyskać wyjaśnienia dotyczące
rozpatrywanej sprawy.

Back to top