– Przetarg na działki we wsi Jastrzębia

 I nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 09.05.2018 r.

Nr działki

Położenie

Pow. w ha

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

447/14

Jastrzębia

1202 m2

 

 

Działki położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni gruntowej oraz bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  

LD1O/00023914/3

80.420,00

8.042,00

447/15

Jastrzębia

1202 m2

 

 

 

LD1O/00023914/3

80.420,00

8.042,00

447/16

Jastrzębia

1202 m2

LD1O/00023914/3

80.420,00

8.042,00

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

2.      W dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, polegająca na posadowieniu na nieruchomości linii na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” S.A. w Lublinie, przeniesione z urzędu jako obciążenie łączne z księgi wieczystej LD1O/00042059/0.

3.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej.

4.      Ustalam termin przetargu na dzień 17 sierpnia 2018r.

– działka nr 447/14                godz. 900

– działka nr 447/15                godz. 1100

– działka nr 447/16                godz. 1300

5.      Miejscem przetargów jest siedziba Urzędu Gminy, pokój nr 22, I piętro.

6.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką (w pieniądzu PLN) wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 13.08.2018 r. na konto PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

7.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium (oryginał) oraz dokument tożsamości.

8.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

9.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10.  Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

11.  Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

12.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

13.  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

14.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

15.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

16.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

17.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Jastrzębia, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 12.07.2018r. do 17.08.2018r.

Back to top