– Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia

gruntdzierzawa

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 09.04.2021 r.

 

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

Wadium w zł

Jastrzębia

447/23

1203

LD1O/00023914/4

Działki zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Z dostępem do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Energia elektryczna w drodze dojazdowej, wodociąg i kanalizacja w odległości około 100-160 m od granic działki.

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

94 000,00

9400,00

Jastrzębia

447/24

1206

95 000,00

9500,00

Jastrzębia

447/25

1211

96 000,00

9600,00

 

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

2.      W dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, polegająca na posadowieniu na nieruchomości linii na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” S.A. w Lublinie, przeniesione z urzędu jako obciążenie łączne z księgi wieczystej LD1O/00042059/0.

3.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, z usługami.

4.      Ustalam termin przetargów na dzień  27 sierpnia 2021r.

– działka nr 447/23                 godz. 830

– działka nr 447/24                 godz. 930

– działka nr 447/25                 godz. 1030

Miejscem przetargów jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, Łowicz, sala konferencyjna, I piętro.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 24.08.2021r. na konto urzędu: PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

6.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.

7.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

8.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

9.   Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

10.  Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

11.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

13.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

14.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

15.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Jastrzębia, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 16.07.2020 r. do 27.08.2021 r.

 

Back to top