– Przetarg na sprzedaż nieruchomości we wsi Niedźwiada

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości we wsi Niedźwiada

 

Lp

Nr działki

pow.w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową. W części rolna. Na działce znajduje się drewniany budynek do rozbiórki.

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

.

 1. Działka obciążona jest umową dzierżawy do dnia 02.03.2019r.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz działka nr 77 obręb Niedźwiada położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową (92% – 10.06.MRj.) oraz w terenach rolnych (8% – 10.15.R);
 3. Ustala się termin przetargu na dzień 12.09.2017r. na godz. 900
 4. Miejscem przetargu jest siedziba Urzędu Gminy, pokój nr 22, I piętro.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 07.09.2017r. na konto PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.
 6. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej na dwa dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.
 8. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 10. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).
 11. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 12. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
 13. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.
 14. Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 15. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, tablicy ogłoszeń wsi Niedźwiada, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, w dniach 08.08.2017r. do 12.09.2017r.

{loadmodule mod_bt_googlemaps,Mapa przetarg działka Niedźwiada}

 

Back to top