– Przyznano stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów 2022/2023

graduation gc44e8a9e6 1280

graduation gc44e8a9e6 1280

Na posiedzeniu w dniu 28 października br. komisja stypendialna, powołana w celu rozpatrzenia wniosków, przestawiła Panu Wójtowi do zatwierdzenia kandydatów, którym proponuje przyznać stypendia.

Stypendium edukacyjne jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od października br. do lipca roku następnego. Dotychczas wysokość miesięcznego świadczenia wynosiła 500 zł. Zgodnie z decyzją Pana Wójta oraz z Uchwałą Rady Gminy Łowicz Nr XLVIII/258/22 z dnia 14 października 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr VIII/53/19 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz, wysokość stypendium uległa zwiększeniu. Za miesiąc październik świadczenie wynosi 500 zł, od listopada do lipca przyszłego roku jest to kwota 700 zł. 

W bieżącym roku, w odpowiedzi na ogłoszony w miesiącu wrześniu nabór, do Urzędu Gminy Łowicz wpłynęło 16 takich wniosków. Ze wszystkich złożonych wniosków 13 spełniło wymogi formalne.

O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci:

ü  studiów stacjonarnych;

ü  stale zamieszkujący na terenie Gminy Łowicz;

ü  którzy w roku akademickim 2021/2022 osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,00;

ü  którzy nie korzystali z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzystali                       z urlopu dziekańskiego i nie powtarzali roku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należało dołączyć:

ü zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;

ü zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok akademicki poprzedzający

     złożenie wniosku;

ü oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie

     korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarzał roku;

ü oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

    osobowych;

ü oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania

     w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala

     ocen.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały stypendium naukowe może być przyznane:

1)     dwóm osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;

2)     dwóm osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;

3)     dwóm osobom kształcącym się na uczelniach pozostałych;

4)     jednej osobie kształcącej się na uczelni artystycznej

Decyzją Pana Wójta stypendium naukowe dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz na rok akademicki 2022/2023 zostało przyznane następującym studentom:

 

imię i nazwisko

nazwa uczelni

kierunek

średnia ocen

z uczelni medycznych

Natalia Imiołek

 

Dąbkowice Dolne  

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Audiofonoligia                          z protetyką słuchu

4,64

 

Natalia Staniszewska

 

Zabostów Duży

Uniwersytet Medyczny                   w Łodzi

Położnictwo

4,60

 

z uczelni technicznych

Weronika Skrzeczkowska

 

Popów

Politechnika Łódzka                    w Łodzi

Menedżer żywności                  i żywienia

5,00

Bartosz Panek

 

Pilaszków

Politechnika Łódzka                   w Łodzi

 

Inżynieria chemiczna              i biochemiczna

4,795

z uczelni pozostałych

Klaudia Kobierzycka

 

Jamno

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo Informacyjne                          i Cyberbezpieczeństwo

4,89

 

Szymon Gajewski

 

Dąbkowice Dolne

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 

Grafika

4,85

 

z uczelni artystycznych

Bartłomiej Golisz

 

 

Świeryż Pierwszy

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Filia we Wrocławiu

Aktorstwo Teatru Lalek

4,31

 

 Zwrócić uwagę należy, iż wśród wytypowanych studentów znajduje się trójka ubiegłorocznych studentów. Są to: Bartłomiej Golisz, Weronika Skrzeczkowska i Klaudia Kobierzycka.

Wszystkim nagrodzonym stypendystom gratulujemy osiągnięć i życzymy poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, dobrego zaplanowania swojej przyszłości oraz wrażliwości  i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Zdjęcia z uroczystości zamieściliśmy na gminnym profilu Facebook-a

.

 

Back to top