– PSZOK – punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

Zarządzającym PSZOK jest Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz, nr telefonu 607837342.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi, zlokalizowanym na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi, odpady komunalne są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30.

Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

      -papier,
-szkło (butelki, słoiki, naczynia szklane itp.),
-tworzywa sztuczne,
-opakowania wielomateriałowe,

– metale,
– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów) oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 30 kg na osobę w danym roku,
-odpady niebezpieczne,
-opakowania po farbach i lakierach,
-przeterminowane leki i chemikalia,
-zużyte baterie i zużyte akumulatory,
– zużyte opony wyłączenie od samochodów osobowych maksymalnie 8 sztuk z gospodarstwa domowego.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady:

– niebezpieczne odpady budowlane zawierające: azbest, smołę lub substancje smoło podobne,
– pochodzące z działalności gospodarczej,
– części samochodowe, w tym szyby samochodowe.

W ramach gminnego systemu odbierania odpadów z gospodarstw rolnych odbierane są wyłącznie odpady komunalne – tak jak z innych nieruchomości zamieszkałych. Natomiast odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej nie są w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami
komunalnymi. Odpadów powstających w gospodarstwach rolnych nie można mieszać z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Nie podlegają one przyjęciu przez PSZOK, ponieważ punkt ten przeznaczonych jest wyłącznie dla odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych. Na ich odbiór z gospodarstwa rolnik
musi posiadać odrębną umowę z uprawnionym podmiotem.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. W związku z powyższym, poniżej znajduje się wykaz adresów punktów, w których zbierane są odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Adresy punków zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

Folia rolnicza –   SO-MASZ,  tel. 43 675 15 35; 605 684 846
Odbiór opon – Grupa RECYKL S.A., tel. 667 955 563

Back to top