– Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Łowicz

PSZOK
PSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest miejscem utworzonym przez Gminę Łowicz w celu umożliwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów zbieranych selektywnie oraz odpadów tzw. „problemowych”, które nie mogą lub nie powinny być wyrzucane do pojemników odbieranych z terenów nieruchomości. Odpady dostarczone przez mieszkańców do tego punktu zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych w punkcie i później przekazane do właściwych podmiotów zajmujących odzyskiem i recyklingiem danego rodzaju odpadu.

Lokalizacja PSZOK: Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Jastrzębia

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  w godzinach – 7:00 – 14:00  

Do PSZOK-a każdy mieszkaniec gminy Łowicz może dostarczyć odpady selektywnie zebrane takie jak:

 • szkło
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • papier
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • używana odzież i tekstylia
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie
 • przepracowany olej
 • odpady niebezpieczne (opakowania po olejach, farbach itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (do 30 kg na osobę w ciągu roku)
 • ulegające biodegradacji

Odpady W PSZOK-u przyjmowane są bez dodatkowych opłat!

 UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych


Back to top