– Relacja z XXV sesji Rady Gminy Łowicz, w tym informacje o nowych stawkach za wywóz odpadów

SesjaUGL 18 11 2020

SesjaUGL 18 11 2020

18 listopada 2020 roku odbyła się XXV sesja Rady Gminy Łowicz. Problemy natury technicznej uniemożliwiły transmisję obrad. Na sesji radni przyjęli m.in. „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu za 2019 rok” oraz „Informację o wykonanych naprawach, usuwaniu awarii oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2019 roku Gminnej Spółki Wodnej w Łowiczu”. Uchwalono również

„Program współpracy na 2021 rok Gminy Łowicz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  stanowiący element lokalnej, szeroko rozumianej polityki społecznej, który ma na celu budowanie partnerstwa między Gminą Łowicz i organizacjami pożytku publicznego poprzez efektywne wykorzystanie aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Ponadto na sesji podjęto uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz, uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Informujemy, że nie wzrosły podatki lokalne na 2021 rok. Decyzją radnych utrzymano wszystkie stawki podatkowe i zwolnienia obowiązujące w 2020 roku. Istotna jest również uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na jej podstawie od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe stawki „opłaty za śmieci”. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wyniesie 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku segregacji odpadów komunalnych stawka wyniesie 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc. Natomiast właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych będzie przysługiwało zwolnienie w części stanowiącej 15,63 % miesięcznej opłaty (wtedy stawka wyniesie 27,00 zł od jednego mieszkańca). Na sesji ponadto pozytywnie rozpatrzono petycję mieszkańców sołectwa Zielkowice w sprawie zmiany nazwy ulicy Za Koleją na ulicę Spokojną. Zmiana zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji uchwały zmieniającej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przypominamy, że wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Gminy Łowicz publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

SesjaUGL18 11 2020

Back to top