– Rusza projekt montażu odnawialnych źródeł energii

Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy, 8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, 12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne. Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Łowicz. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego. Beneficjentem projektu jest gmina Łowicz, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń. Całkowita wartość projektu wynosi 4 258 508,34 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 272 889,30 zł. Planowany termin zakończenia Projektu do 30.06.2023 r.
Back to top