– Inwestycje

DrogBetUmowaPodpisanie
W dniu 27 kwietnia 2023 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Łowicz”. Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest firma DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa. ZADANIR DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY ŁOWICZ DOFINANSOWANIE 9 215 000,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 10 834 641,69 zł W ramach realizacji zadania przewiduje się przebudowę drogi gminnej Nr 105260E Zielkowice – Placencja – Parma polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej oraz przebudowę dróg wewnętrznych na terenie osiedla Jastrzębia. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 10 834 641,69 zł brutto. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w maju 2023 roku, a ich zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2024 roku
Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy, 8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej, 12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy Nowe źródła energii będą produkować niezbędną ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energię odnawialną. W projekcie wykorzystuje się i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje energetyczne. Celem głównym projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Łowicz. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji CO2, pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Zmniejszeniu ulegnie wykorzystanie konwencjonalnych paliw kopalnianych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii w wyniku produkcji energii z OZE w gospodarstwach domowych i tym samym do redukcji zużycia paliw konwencjonalnych oraz do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego. Beneficjentem projektu jest gmina Łowicz, końcowymi Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gminy, którzy będą korzystać bezpośrednio z zainstalowanych urządzeń. Całkowita wartość projektu wynosi 4 258 508,34 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3 272 889,30 zł. Planowany termin zakończenia Projektu do 30.06.2023 r.
EFRROW.jpg

 
 

„Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu”
Operację pn.: „Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu” zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Całkowita …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz” realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 3 931 174,61 zł. Dofinansowanie UE: 2 000 000 zł. Celem projektu jest poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkańców miejscowości Jamno poprzez budowę sieci wodociągowej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jamno
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Gmina Łowicz w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 231.240 PLN Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łowicz. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, portali poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz oprogramowania wraz z szkoleniami . Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone także na zakup i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów , integrację z wezłem krajowymi płatnościami elektronicznymi Okres realizacji projektu: 2022 – 2023
LogoWFOSiGWwLodzi

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma, Placencja, Zielkowice na terenie Gminy Łowicz umowa Nr 110/OW/D/2022 z dnia 09.05.2022r.

Ilość planowanych przyłączy 76 szt. kwota dotacji 398.356,00 złotych

w ramach programu priorytetowego Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja

www.wfosigw.lodz.pl

Prow

Prow

Operację pn.: Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Read more Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu

LogoWFOSiGWwLodzi

Inwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi
Zadanie:
Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma na terenie Gminy Łowicz – umowa Nr 585/OW/D/2021 z dnia 13.12.2021 r.
Ilość planowanych przyłączy 79 szt. kwota dotacji 399.975,00 złotych
www.wfosigw.lodz.pl

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy,  8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej,  12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy 

Read more Rusza projekt montażu odnawialnych źródeł energii

PolskiLad

PolskiLad

PolskiLad umowaDboisko

W dniu 27 maja 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie gminy Łowicz – przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych”.Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest Pan Dariusz Gendek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAR-CAR” Dariusz Gendek  z siedzibą w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów. ZADANIE DOFINANSOWANO KWOTĄ 1 297 500,00 zł ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Read more Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych w Zielkowicach i Dąbkowicach Dolnych

Back to top