– Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dlabenzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na podstawie wyników pomiarów

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
POZIOM 1
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu docelowego substancji w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3)
dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia 23.04.2024 r. (data wykonania analizy)
Przewidywany czas trwania
ryzyka
Od dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego.
Rok 2024
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla
benzo(a)pirenu w pyle PM10
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ
Łódź ul. Rudzka 60 (LdLodzRudzka), Pabianice ul. Kilińskiego 4 (LdPabiKilins), Brzeziny
ul. Reformacka 1 (LdBrzeReform), Kutno ul. 1 Maja 7 (LdKutn1Maja7MOB), Łask
ul. Narutowicza 28 (LdLaskNarutoMOB), Opoczno ul. M. Skłodowskiej-Curie 5
(LdOpocSkCuri), Piotrków Trybunalski ul. Krakowskie Przedmieście 13 (LdPioTrKraPr),
Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln), Rawa Mazowiecka ul. Niepodległości 8
(LdRawaNiepod), Sieradz ul. Polna 18/20 (LdSieraPolna), Skierniewice ul. M.
Konopnickiej 5 (LdSkierKonop), Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 43/45
(LdToMaSwAnto), Wieluń ul. POW 12 (LdWielunPOW1), Zduńska Wola ul. Królewska
10 (LdZduWoKrole), Łowicz ul. Sienkiewicza 62 (LdLowiczSien) za okres od
01.04.2023 r. do 10.03.2024 r. (stanowiska manualne) wskazuje na ryzyko przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: Łódź obszar dzielnicy
Łódź Górna – rejon osiedla Ruda Pabianicka; Pabianice – centrum miasta (teren zwartej
zabudowy), Miasto Brzeziny; Kutno – centrum miasta (teren zwartej zabudowy), część
południowo-zachodnia; Łask – obszar zabudowany miasta, centrum miasta (zachodnia część
w granicach administracyjnych); Opoczno – obszar miasta (tereny zabudowane); Piotrków
Trybunalski centrum miasta – teren zwartej zabudowy; Obszar zabudowany Radomska –
centrum miasta, część środkowo-południowa, środkowo-zachodnia; Miasto Rawa
Mazowiecka; Sieradz obszar zabudowany miasta – centrum miasta; Skierniewice centrum
miasta – teren zwartej zabudowy; Tomaszów Mazowiecki obszar zabudowany miasta –
centrum miasta; Miasto Wieluń; Zduńska Wola obszar zabudowany miasta – centrum
miasta, Miasto Łowicz.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu
docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia
średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: Łódź – 20 tys. osób, Pabianice – 10 tys.
osób, Brzeziny – 12,5 tys. osób, Kutno – 25 tys. osób, Łask – 12 tys. osób, Opoczno – 21
tys. osób, Piotrków Trybunalski – 8,4 tys. osób, Radomsko – 35 tys. osób, Rawa
Mazowiecka – 17,3 tys. osób, Sieradz – 35 tys. osób, Skierniewice – 15 tys. osób,
Tomaszów Mazowiecki – 50 tys. osób, Wieluń – 22,3 tys. osób, Zduńska Wola – 38 tys.
osób, Łowicz – 28 tys. osób.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy
ludności
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych
(zwłaszcza niewydolność serca, choroba
wieńcowa),
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),
 osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej,
brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu
oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki
ostrożności
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
  niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
  do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
  opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
  oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
  narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
  zawieszonego.
  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
  Zakres działań
  Działania określone przez Zarząd Województwa
  w Programach ochrony powietrza :
  o korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji
  indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie,
  o korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w
  szczególności informacji o zatorach i objazdach,
  o stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej
  dostosowanego do danego typu paleniska,
  o stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości
  spalanego paliwa,
  o zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa,
  żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.
  http://powietrze.lodzkie.pl/program-ochronypowietrza/
  obowiazujace-programy-ochrony-powietrza-iplany-
  dzialan-krotkoterminowych
  INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  Data wydania 23.04.2024 r.
  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (tj. Dz. U. 2024, poz. 54)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012
  r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.
  U. 2021, poz. 845)
  Źródła danych
  Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu
  monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony
  Środowiska.
  Opracowanie
  Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
  Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu
  Środowiska w Łodzi
  Publikacja
  Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne
  http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/3
Back to top