– Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego w 2020 roku

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łowicz na wspieranie zadań publicznych zleconych 7 organizacjom pozarządowym w 2020 roku wyniosła 236 130,00 zł, w tym wykorzystano: 

230 000,00 zł – na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

  • 6 130,00 zł –  na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

0,00  zł   – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” nie zrealizowała zaplanowanych zadań ze względu na sytuację epidemiologiczną. Udzielona dotacja w wysokości 18 000,00 zł w całości została zwrócona  w dn. 08.01.2021 r. na konto tutejszego Urzędu Gminy. 

Pełne sprawozdanie

 

 

Back to top