– Sprzedaż działek – Jastrzębia

PZP

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz.2207 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Jastrzębia

Lp

Nr działki

Położenie działki

Powierzchnia w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

1

447/9

Jastrzębia

1268 m2

LD1O/00023914/3

Działki położone są w małym kompleksie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Działki mają dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni gruntowej. Maja bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.  

Tereny zabudowy mieszkaniowej

83 000

2

447/12

Jastrzębia

1202 m2

LD1O/00023914/3

78 100

3

447/13

Jastrzębia

1202 m2

LD1O/00023914/3

78 100

– ustalone ceny nie zawierają podatku VAT

– w dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, polegająca na posadowieniu na nieruchomości linii na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” S.A. w Lublinie, przeniesione z urzędu jako obciążenie łączne z księgi wieczystej LD1O/00042059/0.

– osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.08.2019 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

– niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Jastrzębia, na stronie  BIP urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w dniach 21.06.2019 r. – 12.07.2019 r.

– Szczegółowych informacji na temat nieruchomości i sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz, lub pod nr telefonu: 46-830-26-35.

Back to top