– Sprzedaż działek w Ostrowie i Jamnie

PZP

PZPWójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz.2207 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp

Nr działki

Pow.

w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie według księgi wieczystej

Cena nieruchomości w zł  netto

1

306

3,44

Ostrów

działka rolna

LD10/00019214/5

98 400,00

2

309

7,98

Ostrów

działka rolna

LD1O/00019214/5

205 500,00

3

154/3

0,33

Jamno

działka budowlana

LD1O/0005271/1

53 610,00

  1. Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (poz. nr 3 – działka budowlana)
  2. Działka nr 154/3 jest obciążona umową dzierżawy do dnia 01.01.2021 r. Działka nie posiada bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej. Przez teren działki w odległości około 23 m od jej południowo wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Na terenie działki znajduje się ogrodzenie będące własnością dzierżawcy działki.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz  działki nr 306 i 309 obręb Ostrów położone są w terenach rolnych (11.35.R); działka nr 154/3 obręb Jamno położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową (86% – 5.28.MRj.) oraz w terenach rolnych (14% – 5.63.R).
  4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.08.2019 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów i Jamno, na stronie internetowej urzędu oraz stronie BIP gminy w dniach 21.06.2019 r. do 12.07.2019 r.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12; 99-400 Łowicz lub pod nr telefonu: 46-830-26-35.

Back to top