– Sprzedaż działek w Strzelcewie i Jastrzębi

PZP

PZP

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz przeznaczonych do sprzedażyw miejscowosciach Strzelcew i Jastrzębia

 

Lp

Nr działki

 

Położenie działki

Powierzchnia

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

1

447/3

Jastrzębia

1000 m2

LD1O/00023914/3

Działki zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Z dostępem do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni gruntowej. Dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej w bliskiej odległości od granic działek. Gmina zapewni możliwość bezpośredniego przyłączenia działek do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.   

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

72 000

2

447/4

Jastrzębia

1000 m2

LD1O/00023914/3

72 000

3

447/5

Jastrzębia

1000 m2

LD1O/00023914/3

72 000

4

447/6

Jastrzębia

1230 m2

LD1O/00023914/3

86 000

5

84/2,84/3

Strzelcew

117 m2 łącznie

LD1O/00019992/2

Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednak ze względu na swoją małą powierzchnię nie spełnia warunków powierzchni działki budowlanej. Sąsiaduje z terenami rolnymi. Nie posiada dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Położona przy  drodze publicznej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

2 100

6

84/4,84/5

Strzelcew

1077 m2 łącznie

LD1O/00019992/2

Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Sieć wodociągowa i energetyczna znajdują się w odległości około 120 m od granicy nieruchomości. Nieruchomość sąsiaduje z terenami użytkowanymi rolniczo.

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

41 000

                       

– ustalone ceny nie zawierają podatku VAT

– w dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego, polegająca na posadowieniu na nieruchomości linii na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” S.A. w Lublinie, przeniesione z urzędu jako obciążenie łączne z księgi wieczystej LD1O/00042059/0 (dotyczy poz. 1- 4).

– osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 05.06.2020 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

– niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 24.04.2020 r. do 15.05.2020 r.

Dokładne położenie działek można obejrzeć na geoportalu

 Strzelcew –  widok pogladowy

Strzelcew dzialki

 

Back to top