– Sprzedaż działek w Strzelcewie

PZP

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.


 

 

 

 

 

Nr działki

Położenie działki

Powierz chnia w m2

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

84/2,84/3

Strzelcew

117 m2 łącznie

LD1O/00019992/2

Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednak ze względu na swoją małą powierzchnię nie spełnia warunków powierzchni działki budowlanej. Sąsiaduje z terenami rolnymi. Nie posiada dostępu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Położona przy  drodze publicznej.

 2 100

210

84/4,84/5

Strzelcew

1077 m2 łącznie

LD1O/00019992/2

Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Sieć wodociągowa i energetyczna znajdują się w odległości około 120 m od granicy nieruchomości. Nieruchomość sąsiaduje z terenami użytkowanymi rolniczo.

41 000

4 100

 

 

 

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

 

2.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

3.      Ustalam termin przetargów na dzień 5 sierpnia 2020r.

 

– nieruchomość składająca się z działek nr 84/2, 84/3                       godz. 830

 

– nieruchomość składająca się z działek nr 84/4,84/5                        godz. 930

 

4.      Miejscem przetargów jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, sala konferencyjna, I piętro.

 

5.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 31.07.2020r. na konto urzędu: PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

 

6.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.

 

7.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

8.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

9.      Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.    

 

10.  Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

 

11.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

12.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

 

13.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

 

14.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

15.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Jastrzębia, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 19.06.2020 r. do 05.08.2020 r.

Strzelcew dzialki

 

Back to top