– Sprzedaż działki w Placencji

PZP

PZP

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2018r. poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Placencji

 

 

Nr działki

Położenie działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto w zł

129

Placencja

200

LD1O/00041222/7

Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o średniej szerokości około 3,5 m. Działka jako użytek posiada oznaczenie dr – droga.

Działka położona jest częściowo w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową – na głębokości 50 m od drogi powiatowej oraz częściowo na terenie rolnictwa i leśnictwa – pozostała część działki.

6 680,00

                       

– ustalona cena nie zawiera podatku VAT,

– osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 20.12.2019 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości,

– niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Placencja, na stronie  BIP urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w dniach 08.11.2019 r. – 29.11.2019 r.,

– szczegółowych informacji na temat nieruchomości i sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz, lub pod nr telefonu: 46-830-26-35.

Back to top