– Sprzedaż gminnych działek

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Nr działki Pow. w ha Położenie Przeznaczenie nieruchomości Oznaczenie według księgi wieczystej Cena nieruchomości w zł   netto
1 306 3,44 Ostrów działka rolna LD10/00019214/5 89 800,00
2 309 7,98 Ostrów działka rolna LD1O/00019214/5 217 600,00
3 77 0,23 Niedźwiada działka budowlana LD1O/00038141/1 55 990,00
4 173/6 0,12 Jastrzębia działka budowlana LD1O/00028955/7 39 520,00

  1. Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT (poz. nr 3,4 – działki budowlane).
  2. Działka nr 306 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 06.11.2018r.
  3. Działka nr 77 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 02.03.2019r.
  4. Działka nr 173/6 przez teren działki przebiega przyłącze wodociągowe wzdłuż jej dłuższej granicy – w odległości około 5 m od północnej granicy działki i około 17 m od południowej granicy działki, które w znacznym stopniu ogranicza możliwość zabudowy.
  5. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz działki nr 306 i 309 obręb Ostrów położone są w terenach rolnych (11.35.R); działka nr 77 obręb Niedźwiada położona jest w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową (92% – 10.06.MRj.) oraz w terenach rolnych (8% – 10.15.R); działka nr 173/6 obręb Jastrzębia zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową (6.57.MRj.), oraz częściowo na terenach ulicy lokalnej (6.41.KL).
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 25.05.2017r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów, Niedźwiada i Jastrzębia oraz na stronie internetowej urzędu w dniach 13.04.2017r. – 04.05.2017 r. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz, lub pod nr telefonu: 46-830-26-35.

Back to top