– Środki finansowe na zatrudnienie przez rodziców niani – ankieta

armchair g84d81fc81 640

armchair g84d81fc81 640W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania X.1 Gmina Łowicz aplikuje o środki finansowe na zatrudnienie przez rodziców niani.Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Po zakończeniu zbierania ankiet wyniki zostaną poddane analizie i posłużą jako materiał do przygotowania wniosku o dofinansowanie.Projekt adresowany jest do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Finansowanie kosztów opieki niani będzie odbywało się w okresie od I do VI 2023r.

Projekt zakłada możliwość zatrudnienia niani przez rodziców/opiekunów prawnych posiadających dziecko w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.

Nianią może być osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług tj. babcia, dziadek, ciocia, wujek itp.

Umowa jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Zasady dotyczące sposobu zatrudniania niani reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wynagrodzenie niani stanowić będzie kwota minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązująca w 2023 roku, tj. około 3416 zł  brutto/miesiąc.

Kosztem rodziców/opiekunów będzie kwota ok. 500 zł / miesiąc uwzględniająca  np. sfinansowanie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia niani

Ankieta

Back to top