– Strzelcew – wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

gruntdzierzawa

gruntdzierzawaWójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

LP

Nr działki

Położenie działki

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena w zł

 

1

26

Strzelcew

1100 m2

 

LD1O/00040058/9

Działki położone są w terenach użytkowanych rolniczo. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od strony północnej działki sąsiadują z terenami rolnymi gminy Kocierzew Południowy.

Rolnictwo

2 440,00

2

35

Strzelcew

2100 m2

 

LD1O/00040058/9

5 450,00

3

38,39

Strzelcew

 2300 m2

 

LD1O/00040058/9

5 490,00

  • sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33  ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 106 ze zm. )
  • osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02.04.2021 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
  • niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, na tablicy ogłoszeń sołectwa Strzelcew, na stronie  BIP urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w dniach 19.02.2021 r. – 12.03.2021 r.
  • szczegółowych informacji na temat nieruchomości i sprzedaży można uzyskać w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz, lub pod nr telefonu: 46-830-26-35.
Back to top