– Stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie Gminy Łowicz

 To już jedenasty raz, kiedy w Gminie Łowicz przyznawane są stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łowicz Nr VIII/53/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.                              w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym na wniosek studenta o udzielenie stypendium składanym rok rocznie w terminie od 1 do 15 października. W bieżącym roku, w odpowiedzi na ogłoszony w miesiącu wrześniu nabór, do Urzędu Gminy Łowicz wpłynęło 10 takich wniosków. Ze wszystkich złożonych wniosków 8 spełniło wymogi formalne.

O stypendium mogli ubiegać się wyłącznie studenci:

 • studiów stacjonarnych;
 • stale zamieszkujący na terenie Gminy Łowicz;
 • którzy w roku akademickim 2022/2023 osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,00;
 • którzy nie korzystali z żadnej przerwy w studiach, w tym nie korzystali                       z urlopu dziekańskiego i nie powtarzali roku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należało dołączyć:

 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;
 • zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok akademicki poprzedzający

     złożenie wniosku;

 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z żadnej przerwy w studiach, w tym nie

     korzysta z urlopu dziekańskiego i nie powtarzał roku;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

    osobowych;

 • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania

     w przypadku stosowania przez uczelnię systemów innych niż tradycyjna skala

     ocen.

Zgodnie z zapisami w/w uchwały stypendium naukowe może być przyznane:

 1. dwóm osobom kształcącym się na uczelniach medycznych;
 2. dwóm osobom kształcącym się na uczelniach technicznych;
 3. dwóm osobom kształcącym się na uczelniach pozostałych;
 4. jednej osobie kształcącej się na uczelni artystycznej.

Stypendium edukacyjne jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od października br. do lipca roku następnego i będzie wynosiło miesięcznie 700 zł.

Na posiedzeniu w dniu 31 października br. komisja stypendialna, powołana w celu rozpatrzenia wniosków, przestawiła Panu Wójtowi do zatwierdzenia kandydatów, którym proponuje przyznać stypendia. Decyzją Pana Wójta stypendium naukowe dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz na rok akademicki 2023/2024 zostało przyznane następującym studentom:

imię i nazwiskonazwa uczelnikierunekśrednia ocen
z uczelni medycznych
Maciej Kucharek Pilaszków 40  Uniwersytet Medyczny                   w ŁodziZdrowie publiczne4,67
Julia Magdalena Miazek Wygoda 45AUniwersytet Medyczny                   w ŁodziPielęgniarstwo4,44
z uczelni technicznych
Weronika Skrzeczkowska Popów 92Politechnika Łódzka                    w ŁodziMaster of Business Studies4,88
Aleksandra Weronika Iwańska Otolice 70Politechnika Warszawska w WarszawieInżynieria chemiczna                  i procesowa4,20
z uczelni pozostałych
Maria Anna Dutkiewicz Niedźwiada 22AUniwersytet Warszawski w WarszawieFilologia angielska-językoznawstwo4,96
Martyna Lenarczyk   Jamno 80Uniwersytet Łódzki                        w ŁodziChemia Kosmetyków                 i farmaceutyków                     z elementami biznesu4,46
z uczelni artystycznych
Bartłomiej Golisz   Świeryż Pierwszy 9Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we WrocławiuAktorstwo Teatru Lalek4,60

Zwrócić uwagę należy, iż wśród wytypowanych studentów znajduje się dwójka ubiegłorocznych studentów. Są to: Bartłomiej Golisz oraz Weronika Skrzeczkowska.

Wszystkim nagrodzonym stypendystom dziękujemy za złożenie oferty, gratulujemy osiągnięć edukacyjnych i życzymy:

 • wytrwałości
 • konsekwencji w dążeniu do realizacji edukacyjnych oraz osobistych placów                 i zamierzeń,              
 • spełnienia marzeń
 • a także kolejnych sukcesów.
Back to top