– Wykaz działek do sprzedaży we wsi Jastrzębia

gruntdzierzawa

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz w miejscowości Jastrzębia  przeznaczonych do sprzedaży 

 

          

 

lp

Położenie działki

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

 

1

Jastrzębia

447/23

1203

LD1O/00023914/3

 

 

Działki zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Z dostępem do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni gruntowej.

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

94 000

 

2

Jastrzębia

447/24

1206

95 000

 

3

Jastrzębia

447/25

1211

96 000

                       

      ustalone ceny nie zawierają podatku VAT.

   w dziale III w/w księgi wieczystej wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego polegające na posadowieniu na nieruchomości linii elektroenergetycznej i złącza kablowo-pomiarowego przeznaczonego do zasilania działek budowlanych na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” spółka akcyjna w Lublinie (REGON: 060552840).

   osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 28.05.2021 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

–  niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 16.04.2021 r. do 07.05.2021 

 

Back to top