– WYKAZ lokalu stanowiącego własność Gminy Łowicz, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

megaphone 157874 640

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem lokalu w Bocheniu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Termin płatności : 21 dni od daty otrzymania faktury

Bocheń, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, dz. nr 502

KW 22049/1

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej- usługi pocztowe

3 lata

Wysokość czynszu : 1124,12
  1. Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz oraz w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz na okres 21 dni, tj. od dnia 28.04.2023 r. – 19.05.2023 r.
  2. Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Bocheń.

Back to top