– Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gruntdzierzawa

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów i Zielkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr LIII/252/18 Rady Gminy Łowicz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów, Strzelcew i Zielkowice ze zmianami: Uchwałą Nr XXVII/147/20 Rady Gminy Łowicz z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/231/22 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 kwietnia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów i Zielkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 31 marca 2023 r. do 12 maja 2023 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łowiczu o godz. 900.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łowicz. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Łowicz do rozstrzygnięcia.

 

 

pdf ikona

 

Back to top