– Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz (Strzelcew)

gruntdzierzawa

gruntdzierzawaWójt Gminy Łowicz informuje o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, dotyczy wyłącznie zmiany ustaleń planu w zakresie wysokości budynków, w terenie o symbolu 17.13.MRj, w obszarze urbanistycznym Strzelcew

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łowicz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz

(zmiana dotyczy wyłącznie zmiany ustaleń planu w zakresie wysokości budynków, w terenie o symbolu 17.13.MRj, w obszarze urbanistycznym Strzelcew)

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVI/162/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 21 kwietnia 2017 r., informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz zatwierdzonego uchwałą Nr 32/03 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, obszary wsi: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Małszyce, Mystkowice, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Strzelcew, Szczudłów, Świące, Wygoda, Zawady i Świeryż oraz fragmenty obszarów wsi: Jamno, Jastrzębia, Klewków, Niedźwiada, Popów, Zabostów Duży, Zabostów Mały i Zielkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 19 poz. 224 ze zm.), w dniach od 5 października 2017 r. do 7 listopada 2017r. w Urzędzie Gminy Łowicz. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Łowicz rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz o godz. 9oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łowicz. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Łowicz do rozstrzygnięcia.

Back to top