– XXIX sesja Rady Gminy Łowicz 29.3.2021

W dniu 29 marca 2021 roku odbyły się obrady dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy Łowicz. Z powodu niespodziewanej awarii technicznej nie dokonano transmisji sesji, a głosowania przeprowadzono imiennie. Sesję poprowadził Pan Maciej Malangiewicz – Przewodniczący Rady Gminy.

Na sesji rozpatrzono następujące zagadnienia z obszaru pomocy społecznej: przyjęto roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Bardzo ważna jest również przyjęta jednogłośnie uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na sesji marcowej, jak co roku uchwalono „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2021 roku”. Kolejne dwie uchwały przyjęte jednogłośnie dotyczyły spraw inansowych, czyli zmian budżetu gminy Łowicz na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2028. Na zakończenie Rada Gminy Łowicz podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany nazwy ulicy w sołectwie Zielkowice. Petycja części mieszkańców sołectwa nie została uwzględniona.

Uchwały Rady Gminy Łowicz podjęte na XXIX sesji w dniu 29 marca 2021 roku opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz pod linkiem:
http://bip.uglowicz.nv.pl/m,1073,2021-rok.html

Wyniki głosowania imiennego:
http://bip.uglowicz.nv.pl/m,988,sesje-rady-gminy-lowicz.html

Back to top