– XXIX Sesja Rady Gminy Łowicz

Zawiadomienie

w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12

 99-400 Łowicz zwołuję się  XXIX Sesję Rady Gminy Łowicz

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie       proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu dla uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie gminy Łowicz oraz wręczenie listów gratulacyjnych tegorocznym stypendystom.
 5. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Łowicz w roku szkolnym 2015/2016”
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
  z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki
  i sposób ich przyznawania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łowicz
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze specjalnym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2017 roku Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie„ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łowicz”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/225/14 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Małszyce, Niedźwiada, Parma, Pilaszków, Popów, Strzelcew, Wygoda, Zawady, Zielkowice, Świeryż.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragment obszaru wsi Zielkowice.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016.
 15. Przyjęcie „Informacji Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz o oświadczeniach majątkowych za 2015 rok” oraz „Informacji Wójta Gminy Łowicz o oświadczeniach majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łowicz za 2015 rok”.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Ustalenie terminu następnej sesji.
 19. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Back to top