– Zakup opału tylko z dokumentem potwierdzającym korzystanie ze źródła spalania zgłoszonego do CEEB

Potwierdzenie certificate ge33a67001 640

Potwierdzenie certificate ge33a67001 640

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że do zakupu i odbioru węgla w tym również w PGG niezbędny jest dokument potwierdzający korzystanie ze źródła spalania. Za taki – zgodnie z §1 pkt.24. Regulaminu Sklepu Internetowego Polskiej Grupy Górniczej S.A. z dnia 14 lipca 2022 r. (dalej: Regulamin), – uznaje się:

  1. a) dokument odpowiednio złożonej w formie online deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dalej: CEEB), z unikalnym identyfikatorem deklaracji, w tym

wydruk takiego dokumentu, lub

  1. b) kopię deklaracji do CEEB składanej w urzędzie miasta/gminy wraz z

uzyskanym na niej potwierdzeniem wpływu (np. odpowiednią pieczątką urzędu), lub

  1. c) inny wydany przez właściwy urząd albo właściciela lub zarządcę nieruchomości

dokument, z którego wynika, że pod adresem, którego dotyczy Zamówienie, znajduje

się (lub co najmniej że w deklaracji do CEEB zadeklarowano, że znajduje się)

odpowiednie źródło spalania na paliwo stałe – węgiel, z zastrzeżeniem, że dopuszcza

się w tym zakresie także wydane przez urząd lub wspólnotę (lub spółdzielnię)

mieszkaniową: zaświadczenie lub kopię deklaracji do CEEB.

Co ważne, dokumenty wskazane powyżej mogą być wykorzystywane do zakupu węgla również przez osoby niebędące właścicielami czy też zarządcami budynków, ale jedynie zamieszkujące daną nieruchomość. Zawężanie możliwości zakupu węgla tylko do właścicieli lub zarządców budynków nie znajduje uzasadnienia w Regulaminie.

W sytuacji, gdy obywatel złożył deklarację w urzędzie miasta/gminy, lecz składając nie pobrał jej duplikatu z adnotacją potwierdzającą jej złożenie, pracownik urzędu na prośbę obywatela może wygenerować z systemu CEEB wydruk deklaracji, który nie wymaga potwierdzenia. Jeżeli deklaracja nie została jeszcze wprowadzona do bazy CEEB, to zgodnie z art. 76a § 2b KPA, stronie przysługuje prawo wglądu do dokumentów sprawy, jak również może wnioskować o wydanie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów, które sprawy dotyczą. Aktualny status deklaracji można sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce „Sprawdź deklarację”: https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify 

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dotyczących zakupu i odbioru węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. dostępne są w regulaminie sklepu internetowego:

 https://static.pgg.pl/shop/files/regulamin/Regulamin_Sklepu_Internetowego_PGG_SA_20220714.pdf 

W kwestiach problematycznych związanych z zakupem węgla przez obywatela od PGG sugerujemy kontakt mailowy lub telefoniczny bezpośrednio z PGG

 

Zachęcamy do samodzielnego wydruku dokumentu. Osoby, które nie mogą wydrukować złożonych deklaracji zapraszamy Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12 do pokoju nr 18

 

Back to top