– Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

naboryNSP2021250x250

naboryNSP2021250x250

ZARZĄDZENIE NR 6/21 WÓJTA GMINY ŁOWICZ 
z dnia 25 stycznia 2021 roku 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) zarządzam, co następuje:

§1.1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe, zwane dalej „Biurem”, do realizacji prac związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie Gminy Łowicz.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą oddelegowane przez Gminnego Komisarza Spisowego następujące osoby:

          Beata Orzeł – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

          Anna Mitręga – Koordynator gminny,

          Katarzyna Siekierska – Członek.

§2. Siedzibą Biura jest siedziba Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, który to Urząd zapewnia obsługę organizacyjną Biura.

§3. Członkowie Gminnego Biura Spisowego realizują swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych i innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego.

§4. 1. Za organizację prac Biura odpowiada Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, wskazany w § 1, a ogólne kierownictwo nad Biurem sprawuje Gminny Komisarz Spisowy.

2. Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego nadzoruje pracę Biura w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na czas realizacji zadania.

 

Back to top